КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією і  трудовим колективом

назва .......

на 2010 - ... роки

 

 

 

 

 

Схвалено на зборах

трудового колективу

“_______” ___________ 2010__ р.

Протокол № _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Миколаїв -2010
 

Зміст колективного договору

 

Розділ І. Загальні положення....................................................................................3

 

Розділ ІІ Трудові відносини......................................................................................4

 

Розділ ІІІ Забезпечення зайнятості працюючих......................................................5

 

Розділ ІY Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку.............6

 

Розділ Y Нормування та оплата праці......................................................................7

 

Розділ YІ Охорона праці..........................................................................................10

 

Розділ YІІ Соціально - побутові гарантії, пільги та компенсації

( за рахунок власних коштів підприємств).............................................................11

 

РозділYІІ  Гарантії діяльності трудового  колективу          ..................................12

 

РозділYІІ Контроль за виконанням колективного договору................................13

 

Перелік  додатків до колективного договору........................................... .............14

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовились про наступне:

1. Колективний договір укладено на  2009  - 200_ роки .

2. Колективний договір схвалений загальними зборами (конференцією) трудового колективу, протокол №_______ від ___________ і набуває чинності з дня його підписання.

3. Колективний договір діє до прийняття нового.

4. Сторонами колективного договору є:

·      Керівник ТОВ ____ в особі директора, ПІБ представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

·      представник трудового колективу в особі ____ПІБ___     який відповідно до ст. 247 КЗпП України, представляє інтереси працівників ТОВ ____у галузі виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

5. Директор ПІБ _____ТОВ _____ визнає представника трудового колективу єдиним повноважним представником всіх працівників ТОВ “  ”  в колективних переговорах.

6. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності                         і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних          і трудових відносин.

7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною угодами.

8. Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників товариства.

10. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов'язковому порядку           у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами  працівників.

11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у _____ денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

12. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

13. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за ______ до закінчення строку дії колективного договору (згідно із законодавством не раніше як за З місяці до .закінчення строку дії колективного договору).

14. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін         у термін ___________ підписують колективний договір.

15. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації                в місцеві органи державної виконавчої влади (райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад).

16. Через __________ днів після реєстрації колдоговір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

 

 

 

 

 

Розділ II.   Трудові відносини

 

Керівник зобов'язується:

1. Забезпечити ефективну діяльність ТОВ _____  виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання спеціальних коштів для підвищення результативності роботи  ТОВ “ ”, поліпшення становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази (назва установи), створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів  і т.п.

4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників ТОВ “   ”.

5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).

6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору крім випадків, передбачених чинним законодавством, та у разі, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом    і за умови наявності фінансових можливостей.

7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу          в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

9. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з представником трудового колективу згідно з чинним законодавством.

10. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в товаристві не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України "Про охорону праці").

11. Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.

12. Затверджувати режим роботи, за погодженням   з представником трудового колективу.

13. Забезпечити оптимальний режим роботи:

· для батьків, які мають двох і більше дітей віком до _______ років;

· для тих. хто поєднує роботу з навчанням;

14. Сприяти створенню й колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

15. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів,               а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

16. Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.

 

Представник трудового колективу зобов'язується:

1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов'язки.

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.

4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Забезпечення зайнятості

 

  Керівник зобов'язується:

1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію: перепрофілювання підприємства ТОВ “   ”, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з представником трудового колективу не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів  (ст. 49/4 КЗпП України).

2. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу                  з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

3. Не допускати економічно не обґрунтованого скорочення робочих місць.

4. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням ТОВ “  ”, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП  України):

· здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.;

· повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості   (п. 5 ст, 20 Закону України "Про зайнятість");

· про наступне вивільнення працівників персонально попереджувати не пізніше ніж за два місяці (ст. 49-2  п.1 КЗпП Укр.);

 

     5. Дотримуватись гранично допустимого рівня скорочення чисельності працівників підприємств -  не більше 5 % від загальної чисельності працюючих протягом року (пп.2.1.8. п 2.1. Розділу 2  Угоди  між Миколаївською обласною державною адміністрацією, обласною радою, Миколаївською обласною організацією роботодавців « Промисловці та підприємці Миколаївщини» і Миколаївською обласною радою профспілок на 2007-2009 роки з соціально-економічних питань);

6. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст. ІЗ Закону "Про зайнятість").

7.Організовувати та проводити професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства відповідно до власних потреб та визначати розмір витрат  коштів на ці цілі, але не рідше одного разу на 5 років (згідно п. 2, п.п. 1.30. Генеральної угоди… на 2008-2009рр.,; Розділу 2, п.п.2.1.12. Регіональної Угоди… на 2007-2009рр. та вимог «Положення про професійне навчання на виробництві», затвердженого наказом МПСПУ та МОНУ від 26.03.01 №127/151).

8. Забезпечити виконання вимог ст.17-18 ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині: виділення та створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальних робочих місць створювати для них умови праці з  урахуванням ІПР і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати перед обласним відділення Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому КМУ.

  9. Не допускати випадків відмов у укладанні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновками МСЕ стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю    і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інваліда.

 

10.Забезпечити виконання вимог ст.19 ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

 

 

Представник трудового колективу зобов'язується:

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.    ст. 42, 42-1 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років , одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда .

Сторони домовились,

що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі  у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надасться також:

-  особам передпенсійного віку;

-  працівникам, в сім'ях яких с особи, що мають статус безробітних тощо.

 

Розділ IV.  Режим роботи, робочий час та час відпочинку

Сторони домовились про:

Встановлення в установі _____________(п'яти чи шестиденний) робочого тижня                      з _________________(одним, двома) вихідними днями в ______________.

Нормальна тривалість робочого часу працівників  не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Керівник зобов’язується:

1. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов'язків         (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

2. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу представника трудового колективу   з оплатою її  у відповідному розмірі.

3. У разі запровадження чергування в товаристві  завчасно узгоджувати з представником трудового колективу   графіки, порядок і розміри компенсації.

4. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з представником трудового колективу  .

5. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (при необхідності вибрати період – місяць, квартал, півріччя).

6. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

7. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з представником трудового колективу  не пізніше _____________ (до 5 січня поточного року) і доводити до відома працівників.

8. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону. України "Про відпустки").

9. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України "Про відпустки".

10. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

11. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустку такої ж тривалісті надавати жінкам, які всиновили дітей, одинокій матері, батькам, які виховують дітей без матері (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Закон України   від 19.05.2009 року № 1343-IY „Про вненсення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних дітей” ч.1 ст.19 ЗУ „Про відпустки” „7 календарних днів” замінено на „10 календарних днів”, та у ч. 2 ст. 19 ЗУ „Про відпустки” замінено „14 календарних днів” на „17 календарних днів”. Закон набрав чинності з 01.01.2010 року.

            12. В межах власних коштів  надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені Законом України "Про відпустки", а саме:

у випадках:

-       особистого шлюбу 3 дні;

-       смерті близьких 3 дні;

-       працівникам, які протягом року не хворіли 3дні;

-       батькам, чиї діти йдуть до 1 класу школи 1день;

-       на проходження медогляду 2 дні;

13. Надавати працівникам виборних профспілкових органів, які працюють на громадських засадах, додаткові оплачувані відпустки строком 5 днів.

14. Здійснювати компенсацію у виді відгулів за роботу у святковий, неробочий день згідно      з чинним законодавством..

15. Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України "Про відпустки'').

16. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної основної                   і додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні).

17. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів. (Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, розроблений Міністерством Промполітики.).

19. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника не більше 15 календарних днів.

 

Розділ V.   Нормування праці  та оплата праці

1. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням                              з профспілковим комітетом.

2. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

3. Про запровадження нових норм чи зміну чинних, норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

Керівник зобов'язується:

1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

2. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оплату праці" погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

3. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі в місяць.

аванс __________ (зазначити число), остаточний розрахунок_________ (зазначити число).

При збігу  термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

4. Заробітну плату за період відпустки  виплачувати не пізніше ніж за З дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України).

У випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки, затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).

5. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

6. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.

7. Забезпечити оплату праці за заміну тимчасово відсутніх працівників у зв'язку з їх відпусткою.

8. Встановити такі розміри доплат за:

-           суміщення професій, посад _____________% або __________ грн.;

-           розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт ________% або _______________ грн.;

-           виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від основної роботи _______% або _________грн..

9. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не менше  двох третин тарифної ставки (посадового окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній заробіток, (ст. 7 Закону України  “Про охорону праці”).

10. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України "Про охорону праці”).

11. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати.

12. Передбачити у кошторисі підприємства :

- видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці в розмірі ___________(не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

- видатки на надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість в роботі .

13. Виплачувати працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки .

14. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період відпусток, а також у інших випадках її збереження згідно з чинним законодавством з дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №100 (щодо застосування коригуючих коефіцієнтів).

         15. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у вечірній час додаткову оплату у розмірі 20 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час,  у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (для освіта – 40 % п.п. 6.3.2 Галузевої угоди на 2007-2009 роки).

Вечірнім вважається час 3 18-00 годин до 22-00 вечора, нічним вважається час з 22-00 годин вечора до 6 -00 годин ранку.

                          16. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та п. 1,2 і 6 ст. 40 Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36)- двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39)- у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).

    17. У зв'язку із зростанням індексу споживчих цін у відповідності із Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" проводити індексацію заробітної плати.

 

 Представник трудового колективу зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства про оплату праці.

2. Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.

3. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України "Про оплату праці", ст. 18 Закону України "Про колективні договори             і угоди").

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).

5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).

6. Звертатися до суду із заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки  (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 19 Закону України "Про прокуратуру", ст. 259 КЗпП України).

8. Повідомляти про факти порушень щодо оплати праці державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ VIОхорона праці

 

Адміністрація зобов'язується:

- забезпечити при укладанні трудового договору інформування працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст.5 Закону України „Про охорону праці”);

- працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку (ст.6 Закону України „Про охорону праці”);

- безоплатно забезпечувати працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою. Ці працівники мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації. (ст.7 Закону України „Про охорону праці”). (Розміри пільг і компенсацій та перелік професій яким вони надаються, приводяться у додатку до колдоговору);

- забезпечувати працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних з забрудненням або здійснюваних у  несприятливих    температурних умовах, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими та знешкоджуючими засобами. Адміністрація компенсує працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений строк надання цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. (ст.8 Закону України „Про охорону праці”) (Перелік професій, найменування спецодягу, термін його заміни, а також кількість змивних засобів приводяться у додатках до колдоговору);

- звільняти із збереженням середнього заробітку уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці від роботи на одну годину щотижня для перевірки виконання вимог щодо охорони праці та розробки пропозицій для усунення виявлених порушень нормативно-правових актів (ст.42 Закону України „Про охорону праці”).- адміністрація проводить роботу щодо забезпечення відшкодування працівникові шкоди, заподіяної внаслідок ушкодженням здоров'я або у разі смерті працівника, якщо це пов'язано з виконанням трудових обов'язків (ст.9 Закону України „Про охорону праці”);

-  забезпечувати  створення  в  кожному  підрозділі  і на робочому місці умов праці згідно вимог нормативно-правових  актів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці  (ст.13 Закону України „Про охорону праці”);

- забезпечувати створення  служби охорони праці та її роботу відповідно до вимог законодавства (ст.15 Закону України „Про охорону праці”);

- організовувати за свої кошти проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також працівників віком до 21 року. Адміністрація зобов'язана відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати  якщо він ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду (ст.17 Закону України „Про охорону праці”);

- забезпечувати проведення працівникам при прийнятті на роботу і в процесі роботи інструктажу та навчання з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при аварії. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які  не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (ст.18 Закону України „Про охорону праці”);

- здійснювати фінансування заходів з охорони праці згідно вимог законодавства (ст. 19 Закону України „Про охорону праці”);

- передбачувати фінансування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також забезпечує надання працівникам соціальних гарантій з охорони праці згідно вимог законодавства (ст.20 Закону України „Про охорону праці”). (Перелік комплексних заходів приводиться у додатку до колдоговору);

- спільно з профспілковим комітетом застосовувати  для працівників такі заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні роботи щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці, як подяка з занесенням до трудової книжки, нагородження грамотою, надання додаткових днів оплачуваної відпустки, нагородження цінним подарунком або  премією (ст.25 Закону України „Про охорону праці”);

- отримати дозволу на початок роботи та види робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою від органів державного нагляду за охороною праці (ст.21 Закону України „Про охорону праці”);

- організовувати проведення розслідувань та обліку нещасних випадків відповідно до вимог положень про розслідування (ст.22 Закону України „Про охорону праці”);

- інформувати працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення, а також про  виконання вимог нормативних актів щодо безпеки праці (ст.23 Закону України „Про охорону праці”);

             При наявності профспілки

 - контроль за станом охорони праці здійснюють профспілки через своїх громадських інспекторів. Для виконання своїх обов’язків громадським інспектора надається 1 година на тиждень із збереженням за ними середньої заробітної плати. ст. 41

            Якщо профспілки немає. 

 - для виконання своїх обов'язків роботодавець за свій рахунок організує навчання ,забезпечує необхідними засобами, звільняє уповноважених найманими працівниками, осіб з питань охорони праці від роботи на 1 годину на тиждень із збереженням за ними середнього заробітку. (ст.42).

- виконати до ___________ всі заплановані заходи з підготовки до роботи в зимових умовах.

- придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т.п.

- забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень (зазначити, які приміщення планується відремонтувати, обладнати, перебудувати).

- забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі.            

 

Представник трудового колективу зобов'язується:

- здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов ;

          Профспілковий комітет зобов‘язаний

- провести в установлені строки вибори комісії з охорони праці та громадських інспекторів в структурних підрозділах згідно Постанови ФПУ від 05.11.2004 року № П-10-4., затвердити її склад  Провести навчання членів комісії та громадських інспекторів.

- встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з  питань охорони праці.

- відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці (зазначити види морального і матеріального заохочення)

- організувати контроль та сприяння працівникам у виконанні ними зобов'язань щодо охорони праці.

  Працівникі зобов'язуються:

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання робіт. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту  (ст.14 Закону України „Про охорону праці”).

 

 

Розділ VII. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації

 

Керівник зобов'язується:

1. Сприяти педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні службового житла (ст. 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність”, ст. 55 Закону України "Про освіту")

2. Сприяти педагогічним, науково-педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 57 Закону України "Про освіту", ст. 50 Закону "Про вищу освіту").

3. У разі захворювання працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності .

4. При виході працівника на пенсію виплачувати йому одноразову допомогу у розмірі ______ грн. за рахунок економії фонду заробітної плати.

5. Надавати працівникам за рахунок фонду заробітної плати:

- матеріальну допомогу, в т.ч. на оздоровлення в сумі ( не більше ніж один посадовий оклад на рік);

10. Надавати матеріальну допомогу сімї працюючого на поховання у випадку його смерті у розмірі посадового окладу згідно з чинним Законодавством.

 

Представник трудового колективу зобов'язується:

4. Організувати проведення "днів здоров'я", виїзди на природу. Забезпечити створення груп здоров'я тощо.

5. Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо нетрадиційних методів лікування.

6. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників торгівлі,        8 Березня, Нового року тощо.

7. Провести день шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці.

 

Розділ VIIІ. Організація охорони здоров”я

                               

 Власник зобов'язується:

1. Аналізувати захворюваність працівників та здійснювати заходи, спрямовані на зниження рівня захворюваності та травматизму (заходи додаються);

2. Надавати працівникам матеріальну допомогу для придбання ліків;

3. Зберегти відомчий заклад охорони здоров'я (оздоровпункт, медико-санітарну частину, санаторій-профілакторій) та виділити для поліпшення їх матеріально-технічної бази і придбання медикаментів ______ грн.;

4. Забезпечити проведення попередніх та періодичних медичних оглядів - робітників, у першу чергу робота яких пов'язана зі шкідливими умовами праці.

5. Сприяти організації оздоровлення та лікування працюючих, утворенню лікарняних кас для поліпшення якості медичного обслуговування;

6. Не допускати дискримінаційних дій стосовно працівників за ВІЛ-статусом;

7. Розробити план комплексних заходів по профілактиці ВІЛ/СНІДу на 2010- рр.;

8. Оформити інформаційний стенд по профілактиці ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

               

Профспілковий комітет зобов'язується:

1. Сприяти здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності та травматизму;

2. Здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною та в повному обсязі виплатою допомоги працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування  з  тимчасової втрати працездатності;

3. Вносити пропозиції роботодавцю щодо оздоровлення, профілактики та зниження рівня захворюваності;

4. Сприяти проведенню освітницьких кампаній  з  ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, спрямованих на запобігання поширенню захворювань.

 

Розділ ІХ.    Гарантії  діяльності представника трудового колективу

 

1. Надавати  представнику трудового колективу  всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

2. Безоплатно надавати представнику трудового колективу обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України, сі. 42 Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності").

6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими органами.

7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

8. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації,           і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на обранного представника трудового колективу .

9. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів               і служб підприємства  для здійснення представником трудового колективу наданих йому прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

 

Розділ X. Контроль за виконанням колективного договору

 

Сторони зобов’язуються:

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін  виконання зобов'язань сторін.

2. Періодично проводити зустрічі керівника та представника трудового колективу, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

3. Двічі на рік (липень, січень - лютий) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та представника трудового колективу про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу.

У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) проаналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Керівник зобов'язується: надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження колективного договору до _________ року.

 

Керівник                                                                        Представник трудового колективу   

ПІБ                                                                                          ПІБ

 

 

М.П.                                                                                        М.П.

 

 

 

Орієнтовний перелік та зразки  додатків

до колективного договору

(кожний додаток затверджується та погоджуються)

 

Додаток № 1

 

Режим роботи

 

                                                                                                     на 200   рік

(назва підприємства)

 

(тривалість робочого тижня, час початку і закінчення щоденної роботи, перерва для відпочинку і харчування, надання вихідних днів тощо).

 

 

Додаток № 2

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

 

                                                                                                     на 200  рік

(назва підприємства)

 

(встановити термін “робочий час”, що включає час, починаючи  з  моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який

враховується при обліку нещасних випадків на виробництві).  Порядок затвердження згідно вимог ст. 142 КЗпП УКраїни- затверджує трудовий

колектив.

                                                                       

 

Додаток № 3

 

Перелік

посад працівників  з  ненормованим робочим днем,

які мають право на додаткову відпустку

 

№№

п.п.

Назва посади

Тривалість додаткової

відпустки в днях

 

Додаток № 4

 

Тарифні ставки робітників

 

№№

п.п.

 

Назви виробництв та робіт,

професій робітників

 

Розряд

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

Схеми

посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців

№№

п.п.

 

 

Назва посад

 

Посадовий оклад (грн.)

(мінімальний – максимальний),

або мінімальні коефіцієнти

Додаток № 6

 

Місячні оклади робітників

 

 

№№

п.п.

Назва професій робітників

 

Оклад (грн.)

 

 

 

Додаток № 7

 

Положення

про виплату винагороди за підсумками роботи за рік

 

(у положенні повинно бути визначено, хто має право на отримання такої винагороди, критерії, відповідно до яких визначається розмір цієї винагороди, та розміри виплат. Можливі випадки збільшення винагороди за особистий вклад у досягнення вагомих кінцевих результатів роботи підприємства,

 а також конкретні види виробничих упущень, за які може бути зменшено розмір винагороди).

 

 

Додаток № 8

Положення

про порядок натуроплати

 

(цим положенням встановлюється допустима частка виплати заробітної плати натурою (але не більше 30%), ціни, за якими

передбачається натуроплата (але за цінами не вище собівартості), перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою та ін.).

 

 

Додаток № 9

 

ПЕРЕЛІК

видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

 

 

Найменування

доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників

 

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю  економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

 

 

За  роботу  у  важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12 відсотків;

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу)

 

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;

підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру.

Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

Надбавки:

 

 

За високу професійну майстерність

   Диференційовані надбавки до тарифних ставок

(окладів) робітників:

   ІІІ розряду – 12 відсотків;

   ІV розряду – 16 відсотків;

    V розряду – 20 відсотків;

   VI і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

 

 

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу

 

водіям (машиністам) 2-го класу – 10 відсотків,

1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністам) час

 

За високі досягнення у праці

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

до 50 відсотків посадового окладу

Доплати:

 

 

за роботу у вечірній час – з  18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

 

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

 

за роботу в нічній час

з 22.00 .год до 06.00.год

 

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового

окладу) за кожну годину роботи в цей час

 

 

 

Додаток № 10

 

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,

професійних захворювань і аварій

 

 

з/п

 

Найме­нування заходів (робіт)

 

Вартість    робіт,

тис. грн

 

Ефективність заходів

 

Строк

вико­нання

 

Особи,

відповідальні

за викона­ння

 

Асиг-но­вано

 

Фактичні витрати

 

Плану-ється

 

досягн. рсзульт.

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

 

8

 

 

Примітки:

1. У графі 3 зазначається сума коштів фонду оплати праці, яку за попередніми підрахунками планується використати на конкретну роботу, а у графі 4 - фактичні витрати за підсумками виконання заходу.

2. У графі 5 відображається соціальна ефективність заходу, яку планується досягти після його виконання, а у графі 6 - досягнутий результат по факту. Наприклад: «Довести штучне освітлення на робочих місцях до норми 150 люкс»; «Забезпечити додержання установленого температурного режиму (не нижче +18 град, взимку) на всіх робочих місцях кабінету, класу, майстерні тощо.

3. У графі 7 зазначається кінцева дата визначеного строку виконання робіт.

4.У графі 8 зазначаються посади та прізвища осіб, яких призначено відповідальними за організацію виконання кожного заходу окремо.

 

      

Додаток № 11

 

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно спецодяг,

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

№№

п.п.

 

Назва виробництв, цехів,

професій і посад

 

Назва спецодягу,

спецвзуття та інших засобів

захисту

Строк

носки

 

Примітка

(заміна, яка

дозволяється)

 

 

 

Додаток № 12

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило,

миючі та знешкоджуючі засоби

 

 

№№

п.п.

Назва виробництв, цехів,

професій і посад

Назва миючих та

знешкоджувальних

засобів

Норма видачі

 

 

Додаток № 13

Перелік

професій і посад працівників, яким надається додаткова відпустка

за шкідливі умови праці

 

Додаток № 14

Перелік

професій і посад працівників, яким надається додаткова відпустка

за ненормований робочий день

Додаток № 15

 

Перелік

осіб, відповідальних за виконання норм та положень

колективного договору, та терміни їх виконання

 

 

№№

п.п.

Назва розділів та

номери пунктів

Термін виконання

 

ПІБ відповідальних

за виконання

 

                                                  Додаток № 16

 

План підготовки, перепідготовки та навчання керівників,

 спеціалістів, робітників

 

 

Додаток № 17

 

Склад комісії

з  контролю за виконанням колективного договору

 

       Від сторони власника                                              Від трудового колектву

1.                                                                           1.

2.                                                                           2.

3.                                                                           3.

 

 

       Крім цього рекомендується додати до колективного договору:

1.         Розрахунок балансу робочого часу на рік.

2.         Кошторис витрат на проведення культурно-масових і спортивних заходів.

3.         План професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників.

 

 

Рекомендації розроблені

відділами облпрофради.